Zasób 15

Formularz zgłoszenia szkody na wypadek śmierci

1
Dane Zgłaszającego
2
Dane Ubezpieczonego
3
Rodzaj zdarzenia
4
Dokumenty
5
Dane osoby, której dotyczy zdarzenie
6
Rachunek bankowy
7
Oświadczenia
8
Podsumowanie
Dane zgłaszającego
Numer polisy znajduje się Certyfikacie lub na Polisie tj. dokumencie potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową. Numer GLM (tj. numer certyfikatu lub potwierdzenia) znajduje się Certyfikacie lub na Potwierdzeniu ubezpieczenia tj. dokumencie potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową.