Zasób 15

Formularz zgłoszenia urodzenia dziecka

1
Dane Zgłaszającego
2
Dane Ubezpieczonego
3
Rodzaj zdarzenia i dane dziecka
4
Dokumenty
5
Rachunek bankowy
6
Oświadczenia
7
Podsumowanie
Dane zgłaszającego
Numer polisy znajduje się Certyfikacie lub na Polisie tj. dokumencie potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową. Numer GLM (tj. numer certyfikatu lub potwierdzenia) znajduje się Certyfikacie lub na Potwierdzeniu ubezpieczenia tj. dokumencie potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową.